ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด







ศูนย์ดำรงธรมม



สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
39
เมื่อวานนี้
68
เดือนนี้
1,781
เดือนที่แล้ว
2,460
ปีนี้
22,295
ปีที่แล้ว
21,649
ทั้งหมด
101,984
ไอพี ของคุณ
3.236.253.192
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

     เทศบาลตำบลงิ้ว กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา จำนวน 16 แนวทาง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

1.1 พัฒนาระบบคมนาคมและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร

1.3 จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุให้หมู่บ้านและสำนักงาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งยั่งยืน

2.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

2.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

3.1 ส่งเสริมด้านการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

3.2 ส่งเสริม/สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

3.3 ส่งเสริมด้านสาธารสุข การกีฬา นันทนาการและการสังคมสงเคราะห์

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริม พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในตำบล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมปลอดภัย ชุมชนรวมใจสร้างพลังชุมชน

5.1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 พัฒนาสังคมมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

6.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

6.1 ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี

7.ยุทธศาสตร์การบริหารโปร่งใส ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

7.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

7.2 พัฒนาชีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงาน ใ้ห้มีประสิทธิภาพ